18.06.21 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MAI 2021

13.10.20 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD Mai 2021

Gwobr Dug Caeredin

Mae ein Gweithiwr Ieuenctid Dalgylch Ysgol Eifionydd Nia Rees wedi llwyddo i gael grant gwerth £500 gan Uwch Siryf Heddlu Gogledd Cymru. Y bwriad fydd prynu offer garddio i’r disgyblion sy’n gwneud y cwrs Dug Caeredin yma yn Ysgol Eifionydd.
Wele isod rhai o’r gweithgareddau mae disgyblion Bl.10 yn ymgymryd â hwy gyda’r Gweithiwr Ieuenctid Nia Rees.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

13.10.20 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

13.10.20 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

Ail Agor i Bawb

Mae’n gyfnod rhyfedd ers ail agor i bawb yn Ysgol Eifionydd tymor yma. Yr athrawon sydd bellach yn symud o ddosbarth i ddosbarth tra bod pob blwyddyn yn aros yn eu swigen ddosbarth a blwyddyn. Rhyfedd oedd gweld y plant a’r athrawon yn eu mygydau o fewn yr ysgol gydag ardal tu allan ar wahân i bob blwyddyn. Rydym yn morio mewn cadachau glanhau a diheintydd alcohol, ond cadw’n ddiogel yw’r flaenoriaeth yn ystod y Pandemig. Yng nghanol hyn oll rydym yn croesawu disgyblion newydd i flwyddyn 7 ac maen nhw eisoes i weld wedi ymgartrefu’n dda.

Llongyfarchiadau hefyd i bawb ar eu canlyniadau TGAU a BTEC. Ni chafwyd cyfle eleni i sefyll arholiad, ond roedd canlyniadau'r disgyblion yn adlewyrchu eu gallu a’u hymdrech yr un fath ag arfer. Dymunwn felly pob lwc iddynt yn y dyfodol a diolch i’r athrawon am eu gwaith caled.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

28.08.20 DYCHWELYD I’R YSGOL MEDI 2020 (Gwybodaeth Ychwanegol)

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

DIWEDDARIAD GAN Y PENNAETH
Annwyl rieni, warchodwyr a disgyblion, Mae’r Bwletin yma’n cynnwys yr un gwybodaeth a chyngor defnyddiol rhoddwyd ym Mwletin 9 yn ogystal a manylion pellach am cludiant bws a defnydd o gorchydd gwyneb cyn i’ch plentyn/plant ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

TREFNIADAU DYCHWELYD YM MIS MEDI

03 a 04:09:2020
● Bydd disgyblion BLYNYDDOEDD 7 ac 11 yn dychwelyd i’r ysgol yn ystod y ddau ddiwrnod yma.

07:09:2020
● Bydd disgyblion BLWYDDYN 10 yn dychwelyd i’r ysgol

09:09:2020
● Bydd disgyblion BLYNYDDOEDD 8 a 9 yn dychwelyd i’r ysgol ac yna fe fydd POB DISGYBL YN MYNYCHU O’R DYDDIAD YMA.

GORCHYDD GWYNEB
Golchi dwylo yn rheolaidd gyda sebon neu di-heintydd yn ogystal a chadw pellter cymdeithasol gymaint a phosib sydd mwyaf effeithiol o ran atal lladaenu Covid-19. Fodd bynnag:
● Mae bellach disgwyl i’ch plentyn wisgo gorchudd gwyneb 3 haen tra yn coridorau yr ysgol ac wrth ciwio ar gyfer cinio. Argymhellir hyn yn gryf, ond ni fydd gorfodaeth.
● Nid oes rhaid gwisgo gorchudd gwyneb yn y dosbarth gan ar y cyfan yr un disgyblion fydd yn y dosbarth o ddydd i ddydd. Bydd gorchudd gwyneb yn angenrheidiol ar gyfer rhai gwersi ymarferol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

19.08.20 BWLETIN CANLYNIADAU BLWYDDYN 11

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

BWLETIN CANLYNIADAU BLWYDDYN 11

Trefniadau a Chanllawiau Ymarferol ar gyfer Casglu’ch Canlyniadau

DIWEDDARIAD GAN Y PENNAETH
Annwyl rieni, warchodwyr a disgyblion, Mae’r Bwletin yma’n cynnwys gwybodaeth a chyngor defnyddiol i chi gasglu eich canlyniadau TGAU.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth30.06.20 Heddlu Cymunedol

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

Yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau cymorth, llinellau cymorth a phlatfformau adrodd a allai fod o ddefnydd i blant, rhieni, gofalwyr a’r rhai hynny sy’n gweithio â phlant.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth29.06.20 Croeso'n ôl

  • 290620-fidio

 

Dyma neges gan y Pennaeth Mr Dewi Bowen.

Cliciwch yma i weld fideo Croeso'n ôl.


10.06.20 Disgyblion blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Eifionydd

  • 100620-fidio

Mae hwn i ddisgyblion blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Eifionydd ym mis Medi.

Cliciwch yma i weld fideo trosglwyddo blwyddyn 6.


09.06.20 Dyma neges gan y staff yn dymuno'n dda i chi yn ystod yr amser anodd yma

  • 090620

 


22.05.20 Llawlyfr Cyswllt Gyrfa Cymru a'ch Ysgol Chi.

Cliciwch yma i lawr lwytho Llawlyfr Cyswllt Gyrfa Cymru a'ch Ysgol Chi.

19.03.20 Amserlenni gweithio o gartref yn ystod yr argyfwng Coronovirus.

 

cliciwch yma i fynd i tudaeln Gweithio Adref


11.03.19 Adroddiad Mawrth 2020

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
25.01.20 Adroddiad Ionawr 2020

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


25.12.19 Adroddiad Rhagfyr 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth12.11.19 Adroddiad Tachwedd 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
12.11.19 Adroddiad Hydref 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
12.11.19 Adroddiad Medi 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

22.08.19 Pob lwc i bawb sy’n cael canlyniadau TGAU

Llongyfarchiadau ar eich canlyniadau TGAU! I gael cyngor ynglŷn â ble i droi nesaf, ewch i Cymru’n Gweithio a dysgwch sut y gallwch chi ddechrau ar eich stori. Diflastod diwrnod canlyniadau? Mae Cymru’n Gweithio yma i ti – cliciwch yma i ddarganfod y dewis gorau i ti, o wirfoddoli i brentisiaeth i addysg bellach!


21.08.19 Pob lwc i bawb sy’n cael canlyniadau TGAU

Pob lwc i bawb sy’n cael canlyniadau TGAU yfory. Beth bynnag fydd y canlyniadau, bydd Cymru’n Gweithio ar gael i’th helpu i archwilio dy opsiynau a dechrau ar dy stori. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


25.06.18 Prom Bl.11 2019

Prom Mehefin 2019

Diolch i Nigel Hughes am y lluniau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau25.06.19 Adroddiad Mehefin 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

08.03.19 Adroddiad Mawrth 2019

Adroddiad Chwefror

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


07.02.19 Adroddiad Chwefror 2019

Adroddiad Chwefror

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 11.01.19 Adroddiad Ionawr 2019

Adroddiad Rhagfyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

10.01.19 Adroddiad Rhagfyr 2018

Adroddiad Rhagfyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth17.12.18 HER NADOLIG 2018 YSGOL EIFIONYDD

Prom June 2018

Y Nadolig hwn mae disgyblion Ysgol Eifionydd wedi derbyn her i ddangos cefnogaeth i’w cymuned a chasglu 1000 o eitemau i fanciau bwyd lleol sy’n gwasanaethu’r ardal (Banc Bwyd Blaenau Ffestiniog a Phwllheli). Mae’r disgyblion wedi ymateb yn hael a gyda brwdfrydedd i’r her ac mae cryn gasglu, cyfri a phacio wedi digwydd yn yr ysgol. Hoffai’r ysgol ddiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi mor hael.24.10.18 Cofrestru ar gyfer y System Ddi-arian - cliciwch yma

21.08.18 Prom Mehefin 2018

Prom Mehefin 2018

Gyda diolch i Nigel Hughes am dynnu’r lluniau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau21.08.18 Bwletin i Rhieni - Haf 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Gorffennaf 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Mai 2018 - cliciwch yma

21.08.18 Yr Wylan Mis Ebrill 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Mawrth 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Ionawr 2018 - cliciwch yma