18.06.21 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MAI 2021

13.10.20 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD Mai 2021

Gwobr Dug Caeredin

Mae ein Gweithiwr Ieuenctid Dalgylch Ysgol Eifionydd Nia Rees wedi llwyddo i gael grant gwerth £500 gan Uwch Siryf Heddlu Gogledd Cymru. Y bwriad fydd prynu offer garddio i’r disgyblion sy’n gwneud y cwrs Dug Caeredin yma yn Ysgol Eifionydd.
Wele isod rhai o’r gweithgareddau mae disgyblion Bl.10 yn ymgymryd â hwy gyda’r Gweithiwr Ieuenctid Nia Rees.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

13.10.20 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

13.10.20 ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

ADRODDIAD YSGOL EIFIONYDD MEDI 2020

Ail Agor i Bawb

Mae’n gyfnod rhyfedd ers ail agor i bawb yn Ysgol Eifionydd tymor yma. Yr athrawon sydd bellach yn symud o ddosbarth i ddosbarth tra bod pob blwyddyn yn aros yn eu swigen ddosbarth a blwyddyn. Rhyfedd oedd gweld y plant a’r athrawon yn eu mygydau o fewn yr ysgol gydag ardal tu allan ar wahân i bob blwyddyn. Rydym yn morio mewn cadachau glanhau a diheintydd alcohol, ond cadw’n ddiogel yw’r flaenoriaeth yn ystod y Pandemig. Yng nghanol hyn oll rydym yn croesawu disgyblion newydd i flwyddyn 7 ac maen nhw eisoes i weld wedi ymgartrefu’n dda.

Llongyfarchiadau hefyd i bawb ar eu canlyniadau TGAU a BTEC. Ni chafwyd cyfle eleni i sefyll arholiad, ond roedd canlyniadau'r disgyblion yn adlewyrchu eu gallu a’u hymdrech yr un fath ag arfer. Dymunwn felly pob lwc iddynt yn y dyfodol a diolch i’r athrawon am eu gwaith caled.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

28.08.20 DYCHWELYD I’R YSGOL MEDI 2020 (Gwybodaeth Ychwanegol)

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

DIWEDDARIAD GAN Y PENNAETH
Annwyl rieni, warchodwyr a disgyblion, Mae’r Bwletin yma’n cynnwys yr un gwybodaeth a chyngor defnyddiol rhoddwyd ym Mwletin 9 yn ogystal a manylion pellach am cludiant bws a defnydd o gorchydd gwyneb cyn i’ch plentyn/plant ddychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

TREFNIADAU DYCHWELYD YM MIS MEDI

03 a 04:09:2020
● Bydd disgyblion BLYNYDDOEDD 7 ac 11 yn dychwelyd i’r ysgol yn ystod y ddau ddiwrnod yma.

07:09:2020
● Bydd disgyblion BLWYDDYN 10 yn dychwelyd i’r ysgol

09:09:2020
● Bydd disgyblion BLYNYDDOEDD 8 a 9 yn dychwelyd i’r ysgol ac yna fe fydd POB DISGYBL YN MYNYCHU O’R DYDDIAD YMA.

GORCHYDD GWYNEB
Golchi dwylo yn rheolaidd gyda sebon neu di-heintydd yn ogystal a chadw pellter cymdeithasol gymaint a phosib sydd mwyaf effeithiol o ran atal lladaenu Covid-19. Fodd bynnag:
● Mae bellach disgwyl i’ch plentyn wisgo gorchudd gwyneb 3 haen tra yn coridorau yr ysgol ac wrth ciwio ar gyfer cinio. Argymhellir hyn yn gryf, ond ni fydd gorfodaeth.
● Nid oes rhaid gwisgo gorchudd gwyneb yn y dosbarth gan ar y cyfan yr un disgyblion fydd yn y dosbarth o ddydd i ddydd. Bydd gorchudd gwyneb yn angenrheidiol ar gyfer rhai gwersi ymarferol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth 

19.08.20 BWLETIN CANLYNIADAU BLWYDDYN 11

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

BWLETIN CANLYNIADAU BLWYDDYN 11

Trefniadau a Chanllawiau Ymarferol ar gyfer Casglu’ch Canlyniadau

DIWEDDARIAD GAN Y PENNAETH
Annwyl rieni, warchodwyr a disgyblion, Mae’r Bwletin yma’n cynnwys gwybodaeth a chyngor defnyddiol i chi gasglu eich canlyniadau TGAU.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth30.06.20 Heddlu Cymunedol

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

Yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau cymorth, llinellau cymorth a phlatfformau adrodd a allai fod o ddefnydd i blant, rhieni, gofalwyr a’r rhai hynny sy’n gweithio â phlant.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth29.06.20 Croeso'n ôl

  • 290620-fidio

 

Dyma neges gan y Pennaeth Mr Dewi Bowen.

Cliciwch yma i weld fideo Croeso'n ôl.


10.06.20 Disgyblion blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Eifionydd

  • 100620-fidio

Mae hwn i ddisgyblion blwyddyn 6 sy'n trosglwyddo i Eifionydd ym mis Medi.

Cliciwch yma i weld fideo trosglwyddo blwyddyn 6.


09.06.20 Dyma neges gan y staff yn dymuno'n dda i chi yn ystod yr amser anodd yma

  • 090620

 


22.05.20 Llawlyfr Cyswllt Gyrfa Cymru a'ch Ysgol Chi.

Cliciwch yma i lawr lwytho Llawlyfr Cyswllt Gyrfa Cymru a'ch Ysgol Chi.

19.03.20 Amserlenni gweithio o gartref yn ystod yr argyfwng Coronovirus.

 

cliciwch yma i fynd i tudaeln Gweithio Adref


11.03.19 Adroddiad Mawrth 2020

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
25.01.20 Adroddiad Ionawr 2020

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


25.12.19 Adroddiad Rhagfyr 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth12.11.19 Adroddiad Tachwedd 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
12.11.19 Adroddiad Hydref 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
12.11.19 Adroddiad Medi 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

22.08.19 Pob lwc i bawb sy’n cael canlyniadau TGAU

Llongyfarchiadau ar eich canlyniadau TGAU! I gael cyngor ynglŷn â ble i droi nesaf, ewch i Cymru’n Gweithio a dysgwch sut y gallwch chi ddechrau ar eich stori. Diflastod diwrnod canlyniadau? Mae Cymru’n Gweithio yma i ti – cliciwch yma i ddarganfod y dewis gorau i ti, o wirfoddoli i brentisiaeth i addysg bellach!


21.08.19 Pob lwc i bawb sy’n cael canlyniadau TGAU

Pob lwc i bawb sy’n cael canlyniadau TGAU yfory. Beth bynnag fydd y canlyniadau, bydd Cymru’n Gweithio ar gael i’th helpu i archwilio dy opsiynau a dechrau ar dy stori. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


25.06.18 Prom Bl.11 2019

Prom Mehefin 2019

Diolch i Nigel Hughes am y lluniau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau25.06.19 Adroddiad Mehefin 2019

Adroddiad Mehefin 2019

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

08.03.19 Adroddiad Mawrth 2019

Adroddiad Chwefror

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


07.02.19 Adroddiad Chwefror 2019

Adroddiad Chwefror

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 11.01.19 Adroddiad Ionawr 2019

Adroddiad Rhagfyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

10.01.19 Adroddiad Rhagfyr 2018

Adroddiad Rhagfyr

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth17.12.18 HER NADOLIG 2018 YSGOL EIFIONYDD

Prom June 2018

Y Nadolig hwn mae disgyblion Ysgol Eifionydd wedi derbyn her i ddangos cefnogaeth i’w cymuned a chasglu 1000 o eitemau i fanciau bwyd lleol sy’n gwasanaethu’r ardal (Banc Bwyd Blaenau Ffestiniog a Phwllheli). Mae’r disgyblion wedi ymateb yn hael a gyda brwdfrydedd i’r her ac mae cryn gasglu, cyfri a phacio wedi digwydd yn yr ysgol. Hoffai’r ysgol ddiolch o galon i bawb sydd wedi cefnogi mor hael.24.10.18 Cofrestru ar gyfer y System Ddi-arian - cliciwch yma

21.08.18 Prom Mehefin 2018

Prom Mehefin 2018

Gyda diolch i Nigel Hughes am dynnu’r lluniau.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau21.08.18 Bwletin i Rhieni - Haf 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Gorffennaf 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Mai 2018 - cliciwch yma

21.08.18 Yr Wylan Mis Ebrill 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Mawrth 2018 - cliciwch yma


21.08.18 Yr Wylan Mis Ionawr 2018 - cliciwch yma

21.08.18 Bwletin i Rhieni - Hydref 2017 - cliciwch yma


14.12.17 Min Y Traeth Hydref 2017 Rhifyn 6 - cliciwch yma


05.12.17 Yr Wylan Rhagfyr 2017 - cliciwch yma


04.12.17 Banc Bwyd

Cyngerdd Nadolig

Ymgyrch Nadolig 2017

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth30.11.17 Cyngerdd Nadolig

Cyngerdd Nadolig

Neuadd Ysgol Eifionydd

Nos Lun, 18fed, 18:00

Cliciwch yma i weld y poster23.11.17 Cyngerdd Dolig Gwasanaeth Cerdd

Cyngerdd Dolig Gwasanaeth Cerdd

Canolfan Porthmadog, 03.12.17, 3:30pm

Cliciwch yma i weld y poster22.11.17 Côr y Golau Nadolig

Cor Nadolig

Côr y Golau Nadolig

Nos Wener, 24ain, 17:30

Cliciwch yma i weld y poster25.09.17 Cyrsiau 'Dysgwch Gymraeg efo ni':
Criccieth - cliciwch yma
Pwllheli - cliciwch yma
Porthmadog
- cliciwch yma


11.09.17 Y Wylan Mis Medi 2017 - cliciwch yma

06.06.17 Adroddiad Ysgol Eifionydd Mis Mehefin 2017 - cliciwch yma


12.05.17 Adroddiad Ysgol Eifionydd Mis Mai 2017 - cliciwch yma

21.08.18 Bwletin i Rhieni - Gwanwyn 2017 - cliciwch yma


05.04.17 Yr Wylan Mawrth - cliciwch yma


23.03.17 Cwrt yng Nghaernarfon

Glanllyn

Ymweliad i’r Cwrt yng Nghaernarfon i weithdy Cyfiawnder Mewn Diwrnod / Justice in a Day – 23/03/17 gyda disgyblion o Ysgol Dyffryn Nantlle.

Cliciwch yma i weld y llun22.03.17 5x60

Glanllyn

Cliciwch yma i weld y PDF22.03.17 Set Rownd a Rownd

Glanllyn

Cliciwch yma i weld y PDF22.03.17 Philipa Tuttiett

Glanllyn

Cafodd Llysgennad Sky Sports Living am Chwaraewr Gwledydd Cartref y flwyddyn ei chroeawu i Ysgol Eifionydd dydd Iau 16/03/17 i rannu ei llwyddiannau gyda genod Bl.7, 8, 9 a 10. Mwynhaodd y genod sesiwn hyfforddi hefyd. Diolch i Nigel Hughes Ffotograffydd am y llun.11.01.17 Neges i Rhieni Blwyddyn 11

Mae noson rhieni blwyddyn 11 wedi newid o 17/01/17 i 24/01/17.

06.10.16 Y Wylan Hydref - cliciwch yma16.09.16 Llongyfarchiadau

disgyblion


Llongyfarchiadau i Cari Davies, Mian Sion, Awen Puw a Millie Nunn Booton ar gael eu dewis i gynrychioli Tim Meirionydd a Dwyfor

Dyma Tim hoci dan 16
ddaeth yn ail yn
Nhwrnament hoci dan 16
Meirionnydd a Dwyfor
dydd Iau 15/09/16.
Llongfarchiadau iddynt.

Dyma’r canlyniadau:
Ennill Ysgol y Moelwyn 3-0
Colli Glan y Môr 3-0
Ennill Ysgol Botwnnog 2-1
Ennill Ysgol y Berwyn 3-0

disgyblion

14.07.16 Profiad Gwaith

Glanllyn

Gorffennaf 2016. Mae Disgyblion Blwyddyn 10 newydd gwblhau wythnos o Brofiad Gwaith gyda cyflogwyr lleol. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau
12.05.16 Y Wylan Mai
- cliciwch yma

29.03.16 Y Wylan Ebrill - cliciwch yma


18.03.16 Gweithgareddau yng Nglanllyn

Glanllyn

Adran Gymraeg – 14/03/16
Dyma rhai o ddisgyblion Blwyddyn 8M yn mwynhau diwrnod heulog iawn llawn gweithgareddau yng Nglanllyn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaethBwletin i Rhieni - Gwanwyn 2016 - cliciwch yma


10.03.16 Cystadleuaeth Presenoldeb

pupils

Daeth penllanw yn y gystadleuaeth ar gyfer presenoldeb unigolion fore Mawrth, Mawrth 8fed. Gyda Neuadd yr ysgol dan ei sang ar gyfer gwasanaeth llawn cyhoeddwyd enw’r enillydd. Roedd enwau pob disgybl sydd wedi llwyddo i fynychu’r ysgol a chael canran presenoldeb o dros 98% yn yr het a gyda siawns o ennill i-pad. Yr enillydd lwcus oedd Josh Gallimore, Bl.8. Llongyfarchiadau mawr iddo a gobeithio y bydd Josh yn cael oriau o fudd a mwynhad o’i wobr.10.03.16 Y Wylan Mawrth - cliciwch yma


09.03.16 Diwrnod Blasu

disgyblion

Treuliodd criw o Flwyddyn 11 ddiwrnod yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst yn ddiweddar. Trefnwyd y diwrnod gan Brifysgol Caerdydd i godi ymwybyddiaeth am y cyrsiau iechyd maen nhw’n gynnig yno. Bu’n ddiwrnod buddiol dros ben a chafodd y disgyblion gyfle i ddysgu mwy am yrfaoedd posib megis nyrsio, radiograffi a bod yn fydwraig. Diolch i Mr. Roger Vaughan am drefnu’r daith ac am hebrwng y disgyblion yno.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
09.03.16 Shelter Box

disgyblion

Rhai o ddisgyblion gwersi BAC Blwyddyn 10 ysgol Eifionydd, yn dilyn cyflwyniad diddorol a gwybodus gan Mr. a Mrs. Swain, ymgyrchwyr codi ymwybyddiaeth elusen ‘Shelter Box’ ar un dull llwyddiannus dyngarol byd eang, a gyflwynwyd yn Sylfaen i waith Dinasyddiaeth y myfyrwyr. Diolch i Nigel Hughes am y llun.28.02.16 Y Wylan Chwefror - cliciwch ymaPennaeth Newydd Ysgol Eifionydd

Llythyr ar ran Corff Llywodraethol - cliciwch yma22.01.16 Y Wylan Ionawr - cliciwch yma

16.12.15 Y Wylan Rhagfyr - cliciwch yma02.12.15 Ffair a Cyngerdd Nadolig

poster

Nos Lun Rhagfyr 14 - 6y.h.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


24.11.15 Bocsys Nadolig

disgyblion

Ar 23 o Dachwedd casglwyd 33 o focsus Teams4U o’r ysgol. Bydd y bocsus yn mynd at blant tlotaf Romania a Belarus. Diolch i’r disgyblion a’r staff a fu ynghlwm â’r achos da yma.

 


23.11.15 Cyfanswm Plant Mewn Angen

disgyblion disgyblion

Diwrnod Plant mewn Angen – casglwyd £743.36 trwy gael diwrnod di-wisg ysgol, gêm pêl-rwyd yn erbyn yr athrawon amser cinio, Disgo a diwrnod o wneud a gwerthu cacennau a bisgedi.

Dyma lun 3 o’r genod a fu’n brysur yn gwneud y cacennau/bisgedi : Elaria Roberts, Cara Non a Non Hughes.18.11.15 Y Wylan Tachwedd - cliciwch yma


07.10.15 Y Wylan Hydref - cliciwch yma06.10.15 Aelodau'r Cyngor Ysgol - cliciwch yma25.09.15 Cyngor Ysgol a Dosbarth Saesneg Bl.8

pupils

Dyma rhai o’r disgyblion sydd wedi eu dewis ar y Cyngor Ysgol.

pupils

Disgyblion Bl.8 a fu’n llwyddiannus mewn cystadleuaeth ‘Young Writers’. Bydd eu gwaith yn cael ei gyhoeddi mewn llyfr ‘Grim Tales.
25.09.15 Schoolbeat Hydref 2015
04.09.15 Diwrnod Agored

G2G Communities CIC - LEGO & Minecraft Clubs

disgyblion

During the Whit half term holiday G2G Communities CIC are holding Lego STEM / MinecraftEdu Clubs. The information regarding the dates and times are on the flyer below. (Saesneg yn unig)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 


 

Prom Blwyddyn 11 a Noson Wobrwyo

disgyblion

Cliciwch yma i weld y gwobrwyon

Cliciwch yma i weld y lluniau

 


 

07.05.15 Y Wylan Mai - cliciwch yma

 

30.03.15 Y Wylan Ebrill - cliciwch yma


27.03.15 Ymgyrchoedd Codi Arian Ysgol Eifionydd 2014-2015

pupils

 

 

Cliciwch yma i weld holl ymgyrchoedd codi arian Ysgol Eifionydd yn 2014/15!13.03.15 Cyfle i ni gyd ddysgu i garu ein parciau Cenedlaethol – Eryri yn ein milltir sgwâr ni.

pupils

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn 64 oed eleni ac ar yr 11eg o Fawrth dathlwyd hynny trwy blanu 64 coeden ar 64 safle gwahanol a hynny oll mewn un diwrnod o fewn ffiniau ac ymylon y parc.

Dyma gynrychiolaeth o Gyngor Eco Ysgol Eifionydd yn plannu’r goeden dan oruchwyliaeth Angharad Harris (Swyddog Addysg y Parc) a’n Pennaeth Alwen Watkin.

Etifeddom goeden hyfryd y Griafolen a gyflennwyd gan Gymdeithas Brydeinig Gwyddoniaeth Bridd a Chyngor Gwynedd yn cyflenwi’r compost.

Hyderwn y bydd yn cael cyfle i dyfu i’r dyfodol gan rannu ei blodau, dail a’i haeron â byd natur ein milltir sgwâr.13.03.15 Cystadleuaeth Celf Ellis Wyn Y Lasynys 2015

pupils

Cynhaliwyd arddangosfa o waith dros 260 o ddisgyblion cynradd ac uwchradd oedd wedi cystadlu yn y gystadleuath hon yn Neuadd Goffa Penrhyndeudraeth ar nos Fawrth, Chwefror 24ain. Roedd yn gyfle hefyd i worbwyo’r enillwyr. Daeth llwyddiant i nifer o ddisgyblion.13.03.15 Pêl-droed Merched

pupils

Teithiodd tîm pêldroed dan 15 merched Eifionydd i’r Preseli i chwarae yn rownd go gynderfynol Cwpan Ysgolion Cymru. Llwyddodd y tîm o ferched o flynyddoedd 8, 9 a 10 i ennill y gêm o dair gôI i ddim. Bydd y genod yn mynd ymlaen i chwarae yn erbyn Prestatyn yn y gêm gynderfynol. Da iawn chi genod a phob lwc yn y gêm nesaf.
13.03.15 Y Wylan Mawrth 2015 - cliciwch yma


24.02.15 Y Wylan Chwefror 2015 - cliciwch yma


29.01.15 Her Darllen

disgyblion

 

Plant Ysgol Eifionydd yn mwynhau'r her darllen!

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

 


 

08.01.15 Y Wylan Ionawr 2015 - cliciwch yma

18.12.14 Ambiwlans Awyr Cymru

Yn ystod ein wythnos gweithgareddau mis Gorffennaf 2014 bu i’r disgyblion wneud taith gerdded noddedig a phenderfynwyd rhoi cyfraniad o’r arian a gasglwyd tuag at Ambiwlans Awyr Cymru.18.12.14 Casgliad Ysbyty Walton

Trefnwyd Cyngerdd gan ddisgyblion Bl.10 BAC Miss Elliw Haf i godi arian tuag at Ysbyty Walton. Cyflwynwyd siec o £730.30 i Madeline Fletcher, Pennaeth y Gronfa Codi Arian tuag at yr Ysbyty.


16.12.14 Y Wylan Rhagfyr 2014 - cliciwch yma


02.12.14 Cyngerdd Nadolig Ysgol Eifionydd


10.10.14 Y Wylan Hydref 2014 - cliciwch yma10.10.14 Canlyniadau TGAU 2014 - cliciwch yma


10.10.14 Llongyfarchiadau i dim pêl droed Blwyddyn 10!!

FOOTBALL

Llongyfarchiadau i dim pêl droed Blwyddyn 10 a fu yn chwarae yn erbyn Ysgol Ardudwy dydd Mercher, 08/10/14.

Sgor Terfynol:
Eifionydd 4 - Ardudwy 3

16.07.14 Dysgwch Cymraeg yn Nant Gwrtheyrn

welsh courses

Gwella'ch Cymraeg drwy fynychu gwersi a fydd yn cael ei chynnal yn Nant Gwrtheyrn.

Am raglen - cliciwch yma

Am restr prisiau - cliciwch yma

Llythyr i rieni - cliciwch yma14.07.14 Dysgwch Cymraeg yn yr Ysgol

welsh courses

Gwella'ch Cymraeg drwy fynychu gwersi a fydd yn cael ei chynnal yn yr Ysgol ym mis Medi.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


04.07.14

Wythnos Weithgareddau Gorffennaf 7-11eg - cliciwch yma

Taith i Neuadd Dwyfor i wylio’r ffilm Pompei - cliciwch yma

Ymweliad Blwyddyn 8 i Plas Tan y Bwlch - cliciwch yma

 


30.06.14 Isio gwella eich Cymraeg?

Cliciwch yma am cyrsiau dysgu Cymraeg fydd ar gael yn yr Ysgol ac ardal lleol mis Medi.


25.06.14 Gwobrau Chwaraeon Ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn 2013/14

Llongyfarchiadau – Mae’r tim pêl-droed bechgyn dan 16, tim pêl-droed genethod dan 14 a Mrs. Lyn Parry Hughes fel hyfforddwr y flwyddyn wedi cael eu henwebu ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Ysgolion Gwynedd ac Ynys Môn.

Cynhelir y digwyddiad yn y Galeri, Caernarfon ar y 3ydd o Orffennaf , 2014 am 6.00y.h. Pob lwc i bawb


27.05.14 Prom a Seremoni Gobrwyo

Prom

Prom a Seremoni Gobrwyo 16/05/14 yn Clwb Golff, Morfa Bychan

Roedd pawb yn edrych yn smart iawn ac wedi mwynhau'r noson yn fawr.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

 


23.05.14 Diwrnod olaf disgyblion Blwyddyn 11 gyda’u tiwtoriaid

image
image
image
image
Tiwtor – Mrs. Glenda Murray
Tiwtor – Mrs. Sian Williams
Tiwtor – Miss Sioned Williams
Tiwtor – Miss Catrin Elan23.05.14 Ennill I-pad Mini

cassia Llongyfarchiadau i Cassia Pike am ennill I-pad mini am bresenoldeb o 98% a gwell o 2/09/13 – 16/05/14.

 


 

16.05.14 Ennillwyr Cwpan Cymru Genod dan 13

Ysgol Eifionydd Tim Peldroed Genod dan 13 A
Ysgol Eifionydd Tim Peldroed Genod dan 13 B

 


11.05.14 LLONGYFARCHIADAU

tim genethod

CWPAN CYMRU DAN 13 (GENETHOD) yn TNS OSWESTRY DYDD SUL 11/05/14

Enillwyr Ysgol Eifionydd 7 - 0 Cwm Rhymni

Yr ail dro i’r gwpan yma gael ei hennill. Llongyfarchiadau mawr.

 


 

10.05.14 Ffeinal Cwpan Cymru wedi ei chwarae dydd Sadwrn yn TNS Oswestry

y tim
derbyn cwpan
Enillwyr Cwpan Cymru dan 16 yn erbyn Cardiff High. Sgôr 1 – 1
Gêm wedi mynd i gic o’r smotyn.
Eifionydd yn ennill 8 – 7.
Llongyfarchiadau i’r bechgyn.
Leo Smith (Capten) yn derbyn y gwpan.
 

 


 

02.05.14 LLONGYFARCHIADAU

Rygbi

Pencampwyr Rygbi Cwpan Eryri Dan 15

Ysgol Eifionydd 62 - 12 Ysgol David Hughes.

 

 

 

09.04.14 Pencampwyr Cwpan Pêl-droed Cymru!

 

tim merched dan 14
cyfarch y tim
casia a shannon
Pencampwyr Cwpan Pêl-droed Cymru
(Tim merched dan 14).
Wedi curo Dyffryn Port Talbot 7 gôl i 1
dydd Mercher 9/04/14 yn Aberystwyth.
Ysgol Eifionydd ac Ysgol Dyffryn Port Talbot
yn cyfarch eu gilydd cyn dechrau'r gêm.
Casia Pike (chwith) yn gapten ac wedi sgorio 5 o'r 7 gôl. Mae Casia yn chwarae i Lerpwl ac yn ymarfer 2 waith yr wythnos.
Shannon Dukes (dde) gafodd Seren y gêm dydd Mercher ac yn chwarae i Everton ac yn ymarfer 2 waith yr wythnos hefyd.

 

 

Llongyfarchiadau Eifionydd!
Mae Tîm Pêl droed Bl.7 ac 8 wrthi’n dathlu eu llwyddiant ar gae Pêl droed TNS yng Nghroesoswallt, Mai 11eg. Braf yw cyhoeddi mai’r tim yw:


Pencampwyr… CYMRU!!!!!

Eifionydd 7 - 0 Port Talbot


y tim
Y chwaraewyr talentog oedd:        
Cassia Pike (Capten. sgorio 2 gôl) Erin Parry (sgorio 1 gôl) Ella Humphreys Amy Griffiths Beca Evans Mian Sion
           
Non Hughes Erin Roberts Hanna Lewis Cari Davies (sgorio 3 gôl) Molly Williams Cadi Gaffey
           
Shannon Dukes (sgorio 1 gôl) Angharad Perry        


Yn ogystal mae’r tîm uchod yn haeddu canmoliaeth am eu llwyddiant, yng nghystadleuaeth Pêl droed 7 pob ochr Cenedlaethol yr Urdd Mai9fed.

Canlyniadau’r Twrnament:        
Eifionydd 7 Bro Ddyfi 0    
Dyffryn Aman 1 Eifionydd 1    
Llanhari 0 Eifionydd 13    
Ebbw Fawr 0 Eifionydd 13    
Llanrumney 0 Eifionydd 8    
Eifionydd 3 Dyffryn Aman 0    
           


Mawr yw ein diolch i’n chwaraewyr penigamp, am eu hymroddiad, brwdfrydedd a’u talent gwych.

Hoffai’r Tîm ddiolch i Mrs Lyn Parry Hughes am eu hyfforddi, ac i’r cefnogwyr am eu cefnogaeth.

tim Llongyfarchiadau hefyd i Dim Pel droed 7 bob ochor Blwyddyn 9 a 10 a goronwyd yn
Bencampwyr Cymru yng nghystadleuthau yr Urdd.Dymuniadau gorau i Daniel Davies (pwysau), Jack Davis (rhedeg) a Rebecca Williams (picell) a fydd yn cynrychioli Eryri ym mhencampwriaeth athletau Cymru.
Dymuniadau gorau i’r tri ohonoch, rydym yn hynod falch o’ch llwyddiant.


Noson Wobrwyo

Cynhaliwyd Noson Wobrwyo hynod lwyddiannus eleni yng Nghlwb Golff Morfa Bychan.

pobl genethod  

 

Yn ystod y noson cyflwynwyd gwobrau i’r canlynol:

Gwaith Cwrs – Lois Owen Esiampl i eraill – Ifan Roberts Datblygiad Personol – Jade Roberts
Pêl Droed – Jack Davis Chwaraeon – Owen Roberts Diwylliannol – Llyr Gwynedd
     
Datblygiad sylweddol yn y Pynciau:  
     
Gwyddoniaeth – Kevan Loney Peirianneg – Liam Garnett Hanes – Elenna Williams
     
Addysg Grefyddol – Jack Quaeck Daearyddiaeth – William Bull Dylunio a Thechnoleg Defnyddiau Gwrthiannol – Ifan Arthur Parry
     
Cerdd – Aaron Facer Cymraeg – Kieron Glennie Cymraeg (ail Iaith) – Regan Jones
     
Celf – Mari Thomas Celf BTEC – Cari Davies Hamdden a Thwristiaeth – Awel Williams
     
Arlwyo – Branwen Glyn Datblygiad y Plentyn – Rachel Williams Mathemateg – Carwyn Hughes
     
E-gyfryngau – Cian Cadwaladr Iechyd a Gofal – Charlotte Mostert Saesneg – Catrin Williams
     
Profiad Gwaith Estynedig – Arwel Roberts Busnes – Gethin Wright TGCh (OCR) – Louise Postlethwaite
     
Ffrangeg – Celine Hebert Cynhyrchion Graffeg – Anna Maia Eastwood Celfyddydau Perfformio – Jasmine Dawson
     
Amaethyddiaeth – Ifan Huw Hughes    


Diolch i Mr Gwilym Jones y Rheolwr, Rhian a Staff y Gegin am eu croeso a’r bwyd bendigedig.